УСТАВ

на Съюза на учените – Варна

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЧЛЕНСТВО

III. СЕКЦИИ

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

VI. ИМУЩЕСТВО

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Съюзът на учените - Варна е демократична обществена творческо-професионална организация с нестопанска цел. Тя осъществява дейност в частна полза - на своите членове.

Чл. 2. Целта на Съюза на учените - Варна е да защитава интересите на учените, да спомага за популяризиране и прилагане на техните научни постижения, да обединява усилията им за издигане престижа на българската наука.

Чл. 3. Дейността на Съюза на учените - Варна има за предмет организацията на изявите и инициативите на варненските учени от всички области на научното знание.

Чл . 4. Съюзът на учените - Варна може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като използва прихода от нея само за постигане на своите цели. Той не разпределя печалба между своите членове или други лица.

Чл. 5. Съюзът на учените - Варна е със седалище гр. Варна и се учредява за неопределен срок. Неговият адрес е: гр. Варна. ул. “Васил Друмев” № 73 .

Чл. 6. Съюзът на учените - Варна участва като самостоятелно сдружение в дейността на Съюза на учените в България (СУБ)

Чл. 7. Съюзът на учените - Варна осъществява своите цели като:

а) участва във формиране на стратегията за развитие на науката в региона и страната;

б) подпомага творческите инициативи на своите членове за принос в икономическото, социалното и културно развитие на страната;

в) създава научноизследователски колективи, внедрителски звена, творчески фондове за подпомагане на своите членове;

г) оказва съдействие за укрепване академичната автономия на научните организации и висшите училища; за повишаване квалификацията на членовете си; за разгръщане на свободното научно творчество, гласност в научния живот и обективна научна практика;

д) сключва договори за сътрудничество със сродни сдружения в страната и чужбина и организира съвместни инициативи с участие на своите членове;

е) съдейства съобразно възможностите си на своите членове за участие в международния научен живот;

ж) допринася за издигане престижа на учените и защитава специфичните им професионални интереси;

з) проявява инициативи за участие при подготовка на нормативни актове в областта на науката, за защита авторското право и интелектуалната собственост;

и) провежда научни конференции, дискусии и други форми за размяна на идеи и постижения в сферата на науката;

к) осъществява самостоятелно и с други научни организации издателска дейност в интерес на своите членове;

л) организира курсове за квалификация и преквалификация и участва в научни разработки, експертизи, рецензии, на договорни условия съобразно нормативната им регламентация;

м) подпомага създаването на институционални и неформални връзки между български и чуждестранни учени, научни колективи, институти и висши училища;

н) осигурява съюзни награди за високи научни постижения на своите членове;

о) осъществява и други инициативи за укрепване на научната общност и укрепване престижа на Съюза.

Чл. 8. Съюзът на учените - Варна се формира на основата на доброволното сдружаване на отделни физически лица - индивидуални членове на Съюза, организирани в секции или научни дружества по конкретни направления на науката, както и на юридически лица с нестопанска цел. Колективното членство не ограничава правото на техните членове да бъдат индивидуални членове на Съюза на учените - Варна, при наличие на уставните изисквания за това.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членуването в Съюза на учените - Варна е доброволно.

Чл. 10. Член на Съюза на учените - Варна може да бъде всеки дееспособен български гражданин или чужденец, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше образование и извършва или е извършвал до пенсионирането си научноизследователска и/или преподавателска дейност.

Чл. 11. /1/ Приемането на членове става с писмено заявление до ръководството на секцията, с приложени: творческа биография; библиографска справка за основните трудове на кандидата; копие от две научни публикации на кандидата; писмени препоръки от двама редовни членове на СУБ.

/2/ Изискванията за представяне на копие от две научни публикации на кандидата и за писмени препоръки не се отнасят до учените, които са хабилитирани или имат научни степени.

/3/ Ръководството на секцията се произнася по молбата в едномесечен срок, Решението му се утвърждава от Управителния съвет (УС) на Съюза на учените - Варна. Той може да отмени решението на ръководството на секцията, ако не са спазени изискванията по чл.10 на Устава.

/4/ За приемането на кандидата за член на Съюза на учените - Варна се уведомява УС на СУБ, в съответствие с разпоредбата на чл. 11/4/ от Устава на СУБ.

/5/ Отказът на УС на Съюза на учените - Варна да утвърди решението за приемане на член на Съюза може да се обжалва чрез Управителния съвет пред Общото събрание. Окончателно по въпроса се произнася Общото събрание на пълномощниците на СУБ.

/6/ Редът за приемане на чуждестранни членове става съобразно Пр авилника, приет от Общото събрание на пълномощниците на СУБ.

/7/ Приемането за член на Съюза на учените - Варна на юридическо лице с нестопанска цел става с молба на негов представител до Управителния съвет на Съюза на учените - Варна и приложено решение на негов орган на управление. Управителният съвет на Съюза на учените - Варна се произнася по молбата в едномесечен срок. Неговият отказ подлежи на обжалване чрез Управителния съвет пред Общото събрание, което окончателно се произнася по въпроса

Чл. 12. /1/ Членът на Съюза на учените - Варна има право:

а) да участва в разискванията и вземането на решения в съответните
съюзни структури;

б) да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Съюза на учените -
Варна и на Съюза на учените в България;

в) да участва в дейността на различни научни звена, като сам определи
къде ще плаща членския си внос;

г) да бъде информиран за дейността на Съюза на учените - Варна и СУБ;

д) да получава професионална защита и социално подпомагане;

е) да ползва материално-техническата база, творческите и почивните
домове и клубове на Съюза на учените - Варна и СУБ;

ж) да бъде награждаван за високи научни постижения със съюзни награди
или бъде представян за награждаване от други органи и организации;

з) да участва в общосъюзната организационна дейност и научни проекти на
Съюза на учените - Варна, СУБ и неговите звена;

и) да получава съдействие за подобряване на битовото му устройване, а при необходимост - да бъде материално подпомаган съобразно възможностите на Съюза на учените - Варна и СУБ;

к) да бъде улесняван при повишаване на научно-професионалната му квалификация;

л) да получава съдействие за защита на неговата интелектуална собственост и трудови права;

м) да участва лично в разглеждането на случаите, когато се взема решение по неговата дейност и поведение;

н) да се обръща с въпроси, предложения, жалби, сигнали, становища до всички органи на Съюза на учените - Варна и СУБ и да получава отговор в едномесечен срок;

о) да ползва препоръки от Съюза на учените - Варна и СУБ при постъпване на работа или при кандидатстване за членство в чуждестранни научни организации;

п) да получава съюзния орган - списание "Наука";

р) да ползва другите резултати от дейността на Съюза на учените - Варна и СУБ.

/2/ Творческите, икономическите и социалните придобивки на съюзните членове се ползват по ред и условия, определени от Управителния съвет на Съюза на учените - Варна и СУБ.

Чл. 13. /1/ Всеки член на Съюза на учените-Варна е длъжен:

а) да работи за постигане на целите на Съюза;

б) да спазва Устава;

в) да извършва научно-изследователска и/или преподавателска дейност;

г) да спазва законите и етичните изисквания към учения;

д) да плаща всяка година членския внос;

е) да изпълнява съвестно задълженията си в органите, където е избран.

/2/ Изискването по буква "в" от предходната алинея не е задължително за съюзните членове, които са пенсионери.

Чл. 14. Членството в Съюза се прекратява:

а) с едностранно волеизявление до Съюза;

б) със смъртта или поставяне под пълно запрещение и с прекратяването на юридическото лице;

в) при отпадане по условията на чл. 16;

г) при изключване по условията на чл. 15;

д) с прекратяване на Съюза на учените - Варна.

Чл. 15. /1/ Членът на Съюза на учените - Варна се изключва, когато:

а) нарушава съществени разпоредби от Устава;

б) е наказан с влязла в сила присъда на лишаване от свобода или друго по-тежко наказание за умишлено престъпление от общ характер;

в) като учен е извършил неетични прояви, които накърняват престижа на Съюза.

/2/ Изключването става от Общото събрание на Съюза на учените - Варна.

/3/ Решението, взето по реда на ал. /2/, може да се обжалва пред Контролния съвет на СУБ.

Чл. 16. Член на Съюза на учените - Варна, който в продължение на две години не си е платил членския си внос, се заличава от списъка на съюзните членове по решение на Общото събрание на Съюза на учените-Варна .

Чл. 17. Учен с дългогодишно членство в Съюза на учените - Варна, който е заличен като член, може да възстанови еднократно членството като плати членския си внос за пропуснатите години. По решение на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна броят на пропуснатите години може да бъде редуциран, но без да се изключат последните две календарни години преди годината на възстановяване на членството .

Чл. 18. Към Съюза на учените - Варна могат да бъдат асоциирани докторанти, специалисти и студенти, които са свързани процесите на научното творчество и преподавателска дейност. Те се приемат в секциите на Съюза на учените - Варна и плащат членски внос в размер по-малко 30% от членския внос на съюзния член. Асоциираните лица участват в научния живот на секцията и се ползват с правото на професионална защита от СУБ.

III. СЕКЦИИ

Чл. 19. /1/ Секцията е основно структурно звено на Съюза на учените - Варна. Тя се образува с решение на учредителното събрание на поне 7 дееспособни лица, които могат да бъдат членове на Съюза на учените - Варна, съгласно чл. 10 от Устава, обединени съобразно научните направления, в които работят. Решението на учредителното събрание се утвърждава от УС на Съюза на учените - Варна.

/2/ Учредителното събрание избира с обикновено мнозинство ръководството на секцията в състав от три до седем души и председател, който е член на състава. По своя преценка, учредителното събрание може да избира и контролен съвет от трима души. Контролният съвет избира от своя състав председател. Органите на управление имат мандат четири години, като не могат да бъдат избирани за повече от два мандата . Тези органи вземат решения при присъствие на повече от половината на членовете им и с обикновено мнозинство на гласовете.

Чл. 20. Секцията:

а) Подпомага членовете в творческата им дейност и в защита на
професионалните им права и законни интереси;

б) Прави предложения пред УС на Съюза на учените – Варна за
награждаване на членове на организацията за техни юбилеи;

в) Предлага членове за включването им в неговите ръководни органи и в
тези на Съюза на учените в България;

г) Организира участието на членовете в научни форуми на Съюза на
учените - Варна и тези на Съюза на учените в България;

д) Установява връзки с чуждестранни учени и организации както и
осъществява научен обмен, съгласувано с УС на Съюза на учените -
Варна;

е) Ежегодно отчита дейността си на свое общо събрание.

Чл. 21. Председателите на секции могат да участвуват без право на глас в заседанията на УС на Съюза на учените - Варна, ако не са избрани за негови членове.

Чл. 21а. Съюзът на учените – Варна може да изгражда научни дружества по месторабота във висши училища, научни институти и други научни организации, съгласувано с техните органи на управление и по ред, определен с акт на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22. Органи на управление на Съюза на учените - Варна са:

а) Общото събрание;

б) Управителният съвет.

Чл. 23. Върховен орган на Съюза на учените - Варна е Общото събрание /ОС/. То се състои от членовете на Съюза на учените - Варна.

Чл. 24. /1/ Общото събрание:

а) Изменя и допълва Устава;

б) Приема други вътрешни актове;

в) Избира и освобождава с тайно гласуване членовете на УС, неговият председател и членовете на контролния съвет;

г) Взема решения за изключване и заличаване на член на Съюза на уч ените-Варна;

д) Взема решения за участие в други организации;

е) Взема решения по преобразуването или прекратяването на Съюза на учените - Варна;

ж) Приема основните насоки и програма за дейността на Съюза на учените - Варна;

з) Приема бюджета на Съюза на учените - Варна;

и) Взема решения относно размера на членския внос;

к) Приема отчета за дейността на УС;

л) Отменя решения на другите органи Съюза на учените - Варна, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

м) Взема и други решения, предвидени в Устава или включени в дневния ред на Общото събрание.

/2/ Правата по чл. 24 букви "а", "в", "г", "е", "з", "к" и "л" не могат да се
възлагат на други ръководни органи на Съюза на учените - Варна.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Съюза на учените - Варна.

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/5/ Решенията на органите на Съюза на учените - Варна, които са взети в
противоречие със закона, Устава или преходно решение на Общото
събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на
заинтересованите членове на Съюза на учените - Варна или на негов
орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от
една година от датата на вземане на решението.

/6/ Споровете по ал. /4/ могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрацията на Съюза на учените - Варна от всеки член на сдружението
или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването
им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете в населеното място, в което се намира седалището на сдружението - гр. Варна. Ако в последния случай, УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Съюза на учените - Варна, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата за свикване на Общото събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата се публикува в сайта на Съюза на учените - Варна, обявява се по секции и научни дружества и чрез средства за масово уведомяване, съгласно решение на Управителния съвет .

Чл. 26. Общото събрание е законно, ако присъстват поне половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 27. /1/ Всеки член на Съюза на учените - Варна има право на един глас в Общото събрание. Членът на Съюза на учените - Варна няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

а) него, неговият съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително;

б) юридически лица, в които той е управител или може да се наложи или възпрепятства вземането на решения;

/2/ Един член може да представлява до двама други членове на Съюза на учените - Варна въз основа на писмено пълномощно, което може да не бъде нотариално заверено. Преупълномощаването не се допуска.

Чл. 28. /1/ Общото събрание взема решения с мнозинство от присъстващите членове, включително упълномощителите.

/2/ Решения по чл. 24 ал.1 букви "а" и "е"се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите, включително упълномощителите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканите дневен ред не могат да се вземат решения.

Чл. 29. /1/ Управителният съвет се състои от единадесет души, членове на Съюза на учените - Варна, избрани за срок от четири години. Председателят на Управителния съвет се включва в неговия състав и се избира от Общото събрание за срок от четири години. Членовете на Управителния съвет, освен Председателя, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. Член на Управителния съвет не може да бъде избиран в качеството си на Председател за повече от два последователни мандата.

/2/ При предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет, включително на неговия Председател, за един мандат се смята времето, през което лицето е заемало съответната обществена длъжност повече от две години.

/3/ Смята се, че новоизбраният изпълнява един мандат, когато остатъкът от стария мандат е   повече от две години.

Чл. 30. Управителният съвет:

а) представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

б) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

в) разпорежда се с имуществото на Съюза на учените - Варна при спазване изискванията на Устава;

г) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

д) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза на учените - Варна;

е) определя реда и организира извършването на дейността на Съюза на учените - Варна и носи отговорност за това;

ж) определя адреса на Съюза на учените - Варна;

з) взема решения по всички въпроси, които по закон и съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

и) изпълнява задълженията предвидени в Устава;

к) избира един или двама заместник председатели на Съюза на учените - Варна от състава на УС. Те изпълняват задачи, възложени от Председателя и от УС, а посочения от Председателя зам. председател, ръководи заседанията на УС в негово отсъствие.

Чл. 31. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседанието до седем дни, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя и заместника му, заседанието се ръководи от определен член на УС.

Чл. 32. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този начин се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 33. /1/ Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 30 буква "в" и "е" с обикновено мнозинство от всички членове.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 34. Председателят на УС на Съюза на учените - Варна осъществява оперативното ръководство по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той изпълнява и други функции, посочени от Устава.

Чл. 35. В заседанията на УС могат да участвуват и главния координатор и главния счетоводител без право на глас.

Чл. 36. /1/ В организацията на дейността на Съюза на учените - Варна могат да участват и сътрудници на трудов или граждански договор.

/2/ Решение за тях се взема от УС, а договорите им се сключват от Председателя на УС.

Чл. 37. Контролният съвет се състои от трима до пет души. Неговият мандат е четири години. Той избира от своя състав председател. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два мандата .

Чл. 38. /1/ Контролният съвет:

а) проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и законността на актовете и действията на органите за управление на Съюза на учените - Варна;

б) проверява материалното състояние на Съюза на учените - Варна, целесъобразността на действията на органите му за управление относно неговото имущество;

в) проверява съблюдаването на бюджетната и финансовата дисциплина от органите и служителите на Съюза на учените - Варна.

/2/ Указанията на Контролния съвет на Съюза на учените - Варна са задължителни за Контролните съвети в секциите.

/3/ Контролният съвет може да прави предложения до УС и Общото събрание на Съюза на учените - Варна за отстраняване на констатирани правонарушения и нецелесъобразни актове и действия, в кръга на неговите правомощия.

/4/ Контролният съвет провежда заседания при кворум повече от половината в състава си и взема решения с мнозинство от гласовете си.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 39. / 1/ Съюзът на учените - Варна се представлява от Управителния съвет.

/2/ Управителният съвет определя обема на представителните права на Председателя и на други свои членове, съобразно чл. 30 буква "а" от У става.

  VI. ИМУЩЕСТВО

Чл. 40. Имуществото на Съюза на учените - Варна се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими имоти, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

Чл. 41. Източници на материални средства на Съюза на учените - Варна са:

а) членски внос;

б) дарения и спонсорство;

в) доходи от допълнителна стопанска дейност съобразно чл. 4 от Устава - печатни издания, научни, квалификационни и други мероприятия.

Чл. 42. Стопанисването и управлението на имуществото на Съюза на учените - Варна става с решение на УС. Разпоредителни действия с движимото имущество става с решение на УС, а на недвижимото с решение на Общото събрание .

  VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Съюзът на учените - Варна се прекратява:

а) с решение на Общото събрание;

б) с решение на съда по мястото за регистрация при предпоставките посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. /1/ При прекратяване на Съюза на учените - Варна, УС извършва ликвидация и заличаването му по реда посочен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон.

/2/ За останалото след ликвидацията имущество на Съюза на учените - Варна решение взима Управителния съвет.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Отделни въпроси на статута на структурните звена на Съюза на учените – Варна, както и на неговата дейност могат да се регламентират с вътрешни актове, приемани от Общото събрание.

Чл. 46. Разпоредбата на чл. 29 относно броя на членовете на Управителния съвет ще се прилага след изтичане мандата на досегашния УС.

Чл. 47. Съюзът на учените - Варна има кръгъл печат са надпис "Съюз на учените" и "Union of Scientists" и в средата "Варна" и "Varna".

Чл. 48. Уставът на Съюза на учените - Варна е приет на учредителното събрание на 26.IХ.1991 г. и е приведен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ДВ бр. 81/ 2000 г./, съгласно §1(4) от неговите преходни и заключителни разпоредби с решение от Общото събрание на Съюза на учените - Варна от 19.12.2002г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Съюза на учените - Варна от 22 април 2010 г. и 12 юни 2014 г.