ОБЩИНА ВАРНА

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА

ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

о р г а н и з и р а т

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

   

"Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация"

 

под патронажа на министъра

на културата на Република България

г-н Вежди Рашидов

и

под егидата на генералния секретар

на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова

1 - 2 октомври 2010 г.

Пленарна зала - Община Варна

(първо съобщение)

С Конференцията „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация” се открива инициативата „Месец на науката - Варна 2010” на тема „Сближаването на културите на съвременната цивилизация” .

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Представяне на широката общественост и научните среди в регионален, национален и международен мащаб на изследванията, свързани с Варненската халколитна циви-лизация и тезата за нейната стойност като „свещено знание” за съвременната цивилизация.

Работата на Конференцията ще допринесе за издигането на научното и научно-приложно ниво на инициативите, съпътстващи Месеца на науката - Варна 2010.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател :

професор д. в. н. кап. І ранг Боян Медникаров – председател на Управителния съвет на Съюза на учените - Варна

Членове :

доц. д-р Христо Бозов – заместник-кмет на Община Варна,

доц. д-р Овид Фархи – Технически Университет, Варна,

капитан I ранг Димитър Ангелов- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

проф. д. т. н. Руси Добрев Русев – Технически Университет, Варна

доктор Христо Смоленов – Международна Академия по Българознание, иновации и култура

НАУЧЕН КОМИТЕТ

лорд проф. Колин Ренфрю – Кеймбриджски университет,

проф. Хитоши Камуро – Токийски университет, Япония,

член-кореспондент проф. д.н. Йордан Йорданов – Институт по експериментална морфология и антропология, БАН,

проф. д. т. н. Руси Русев – Технически университет, Варна,

Проф. д-р Дияна Гергова – Национален археоло гически институт и музей, БАН,

Проф. Иван Маразов – Нов български университет, София,

проф. д.в.н. кап. І ранг Боян Медникаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

доктор Руслан Костов – Българска минералогична асоциация.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски.

УЧАСТИЕ

Предвижда се участие с предварително представен доклад, с препоръчителен обем до 10 стандартни страници. Възможно е участие и без доклад – в качеството на слушател.

Докладите ще бъдат публикувани в издание, посветено на Форума.

 ВАЖНИ СРОКОВЕ

30.06.2010 – изпращане на заявка и резюме на доклада.

30.07.2010 получаване на второ съобщение с информация, относно приемането на доклада.

30.07.2010 заявка за резервация на хотел.

30.09.2010 – 12.00 - 17.00 ч.: регистрация и настаняване на участниците.

01.10.2010 – 10.00 - 10.30 ч.: откриване на конференцията, в т. ч. приветствия от Министъра на културата, Генералния секретар на ЮНЕСКО, Кмета на община Варна, Областния управител, Варненския и Великопреславски митрополит и Председателя на Съюза на учените в България.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Варна 9026,

ул. Васил Друмев” № 73

Съюз на учените – Варна.

e-mail: bobmednikarov@abv.bg; dimine@abv.bg