На 28 октомври 2016 г. в гр. Варна се проведе научната конференция „Науката в служба на обществото - 2016”. Форумът беше заключителен в рамките на инициативата "Месец на науката" и беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Проф. д-р Зоя Младенова – член на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна откри конференцията във втора аудитория на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

Бяха връчени награди, от името на Съюза, на изявени негови членове, както следва:

- със званието «Почетен член» на Съюза на учените – Варна бе удостоен проф.  д-р Красимир Иванов, д.м.н. – ректор на Медицински университет;

- със званието «Почетен член» на Съюза на учените – Варна е беше удостоен и доц. д-р Иван Иванов от Технически университет, за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на Съюза;

- статуетка на Съюза на учените бе връчена на проф. д.ик.н. Анна Недялкова – президент на Варненски свободен университет . От нейно име наградата получи проф. д-р Теодора Бакърджиева – зам.-ректор на университета.

- проф. д.ик.н. Николинка Сълова от Икономически университет получи златна съюзна значка.

Пленарният доклад беше на тема "Дигитални предизвикателства за иновативен университет", представен от проф. д-р Теодора Бакърджиева.

След пленарната сесия конференцията продължи със заседания по секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”, „Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 100 доклада.